Wprowadzacie jakieś zmiany w firmie? Pamiętajcie, że należy je zgłosić do CEIDG.

Spis Treści:

Wprowadzacie jakieś zmiany w firmie? Pamiętajcie o konieczności aktualizacji wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli w rejestrze, w którym zarejestrowana jest wasza firma. W niniejszym artykule dowiecie się między innymi kiedy należy złożyć wniosek o zmianę danych oraz jak można załatwić tę sprawę.

Wniosek o zmianę danych w CEIDG należy złożyć w sytuacji, gdy zaszły zmiany w zakresie:

 • zmiany formy opodatkowania;
 • danych osobowych lub obywatelstwa;
 • nazwy działalności gospodarczej (np. z powodu zmiany nazwiska);
 • przedmiotu wykonywanej działalności (dodanie nowego kodu PKD);
 • numeru firmowego rachunku konta bankowego (lub dodanie nowego konta);
 • adresu do doręczeń, adresu stałego miejsca wykonywania działalności, adresu zamieszkania;
 • danych kontaktowych firmy (adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu);
 • adresu skrzynki ePUAP;
 • daty zawieszenia działalności i rozpoczęcia działalności po okresie zawieszenia;
 • danych zarządcy sukcesyjnego;
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym - o ile są
 • wymagane;
 • małżeńskiej wspólności majątkowej;

Korzystając z wniosku o zmianę danych w CEIDG, można też zgłosić:

 • wpis albo zmianę wpisu w bazie REGON;
 • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP;
 • zawiadomienie o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • numery identyfikacyjne uzyskane w innych krajach do celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych;
 • pełnomocnika do CEIDG;
 • informacje dotyczące spółki cywilnej;
 • dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową i adres jej przechowywania;

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie;
 • listownie;
 • elektronicznie, na stronie www.ceidg.gov.pl (wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany).;

Poniżej kilka wskazówek, jak można zmienić dane logując się przez profil zaufany:

Niestety, przepisy nie pozwalają nam zgłosić tych zmian za Przedsiębiorcę. Zweryfikuj swoje dane w CEIDG. O aktualizacji danych zostaną automatycznie powiadomione urzędy skarbowe, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Strzałka w górę