Zostały Ci tylko 2 dni na wybór Formy Opodatkowania!

Spis Treści:

Wraz z Nowym Rokiem przyszedł czas na ważne decyzje dotyczące prowadzenia działalności. Jedną z nich jest wybór formy opodatkowania. W związku z tym, przypominamy o konieczności ustalenia formy opodatkowania na rok 2021.

W niniejszym artykule prezentujemy różne formy opodatkowania, przedstawiamy różnice między nimi, ich dokładne zasady, wady oraz zalety. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa zbiór informacji, które mogą być pomocne przy dokonywaniu wyboru. Sprawdź jaka forma opodatkowania będzie najkorzystniejsza w tym roku dla Twojej działalności.

1. TERMINY

Zwracamy uwagę, że oświadczenie o wyborze danej formy opodatkowania powinno zostać złożone do:

 • 20 stycznia 2021 r. - w przypadku osób, które zmieniają obecną formę opodatkowania na kartę podatkową lub zmieniają opodatkowanie w formie karty podatkowej na inną formę opodatkowania na 2021 r.
 • do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód podatkowy w danym roku w pozostałych przypadkach. W sytuacji, gdy pierwszy przychód w 2021 r. zostanie osiągnięty w grudniu 2021 r., oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na 2021 r. powinno zostać złożone do końca grudnia 2021 r. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej, ale również za pomocą formularza CEIDG.

2. PODATEK LINIOWY

Podatek liniowy może być wybrany przez osoby prowadzące każdy rodzaj działalności gospodarczej. Podatek liniowy wynosi zawsze 19%, bez względu na wysokość dochodów. Wybór tej formy opodatkowania pozwala na odliczanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatek liniowy nie może zostać wybrany przez podatnika, który uzyskuje z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy (art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wadą tej formy opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń oraz fakt, że nie przysługuje tzw. kwota wolna (nie podlegająca opodatkowaniu). Oznacza to, że opodatkowana jest każda złotówka osiągniętego dochodu.

Ulgami, których w tej formie opodatkowania nie można odliczyć, są m.in.: możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem albo z dzieckiem (jako rodzic samotnie dziecko wychowujący), ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna. W związku z tym, przedsiębiorca wybierając dla prowadzonej działalności gospodarczej podatek liniowy nie ma możliwości dokonania wspólnego rozliczenia, nawet jeśli zeznanie miałoby obejmować dochody z innych źródeł (np. z umowy o pracę).

Podatek liniowy zalecany jest w przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarcza osiąga dochody przekraczające ok. 100 000 PLN rocznie. Istotny jest również fakt, że podana kwota to kwota dochodu, czyli przychodu pomniejszona o kwotę kosztów uzyskania przychodu i o kwotę składek zapłaconych na ubezpieczenie społeczne podatnika.

Wybór podatku liniowego zobowiązuje podatnika do:

 • odprowadzania miesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek (również w uproszczonej formie jeżeli taka zostanie wybrana przez podatnika),
 • złożenia rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (PIT-36L),
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych.

3. SKALA PODATKOWA

Opodatkowanie w formie skali podatkowej może zostać wybrane przez każdego podatnika. Taki rodzaj opodatkowania wymaga prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (gdy przychody netto za poprzedni rok obrotowy przekraczają 2 000 000 EURO – tj. 9 030 600 zł). W zależności od wysokości osiągniętego dochodu podatek wynosi 17% lub 32%.

Jak już wspomniano, podatek wyliczany jest od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o podatkowe koszty uzyskania przychodu, jak również o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Stosowanie ogólnych zasad opodatkowania pozwala na korzystanie z wszelkich przewidzianych ulg i odliczeń, które przyczyniają się do zmniejszenia faktycznego opodatkowania działalności gospodarczej. W efekcie mogą skutkować mniejszym opodatkowaniem niż w przypadku zastosowania pozostałych wymienionych form opodatkowania.

Wybór tej formy opodatkowania wymaga od podatnika:

 • odprowadzania miesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek (również w uproszczonej formie jeżeli taka zostanie wybrana przez podatnika),
 • złożenia rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (PIT-36),
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z obowiązującą na rok 2021 skalą podatkową, podatek liniowy staje się opłacalny wówczas, gdy dochód podlegający opodatkowaniu w 2021 r. przekroczy kwotę 100 000 zł. W sytuacji, gdy podatnik korzysta z wspólnego rozliczenia się z małżonkiem lub z dzieckiem (jako samotny rodzic), wybór podatku liniowego może stać się opłacalny w przypadku, gdy kwota dochodu obydwojga małżonków lub podatnika z dzieckiem przekroczyłaby 200 000 zł. W przypadku korzystania z ulg podatkowych kwota dochodu, po przekroczeniu, której staje się opłacalny wybór podatku liniowego wzrasta.
Jeśli zatem planowany dochód w 2021 r. będzie niższy od wskazanej powyżej kwoty, korzystne jest wówczas wybranie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej, a nie podatkiem liniowym.

Należy pamiętać również, że wybór tej formy opodatkowania skutkuje koniecznością jej stosowania przez cały rok podatkowy, również w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej w innej formie, np. spółki cywilnej, czy spółki jawnej, o ile w ramach tej działalności gospodarczej nie zostanie wybrany podatek zryczałtowany.

4. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest drugą obok karty podatkowej stosunkowo prostą formą opodatkowania. Wymaga on wyłącznie prowadzenia ewidencji przychodów (jeśli przedsiębiorca nie jest zarejestrowany dla potrzeb VAT). Taka forma opodatkowania została zastrzeżona dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych i spółek jawnych (z ograniczeniem kwotowym i przedmiotowym).

Kwota podatku jest naliczana od przychodu (bez uwzględnienia kosztów) ze sprzedaży towarów lub usług. Zależnie od rodzaju działalności stawki ryczałtu począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku od przychodów ewidencjonowanych wynoszą 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 15% i 17%.

Zaletą takiej formy opodatkowania jest powstanie zobowiązania podatkowego wyłącznie w przypadku uzyskania przychodu. Wadą – podobnie jak w przypadku karty podatkowej – brak możliwości odliczenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz konieczność zapłacenia podatku również w sytuacji, w której koszty prowadzenia działalności przewyższają przychody (strata).

Opodatkowanie w formie ryczałtu powoduje utratę prawa do wspólnego rozliczania się z małżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Opodatkowanie w formie ryczałtu może być wybrane przez dużą grupę podatników, z wyjątkami wynikającymi z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W roku 2021 można skorzystać z tej formy opodatkowania wtedy, gdy przychody za rok 2020 nie przekroczyły kwoty 2.000.000 Euro (tj. 9 030 600 zł). Jest to zdecydowanie korzystna zmiana podatkowa, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Przypomnijmy, że obecnie obowiązuje limit przychodów 250.000 Euro

Przekroczenie wymienionej kwoty przychodów powoduje utratę prawa do ryczałtu i konieczność stosowania od 1 stycznia 2021 r. innej metody podatkowej (z wyłączeniem karty podatkowej).

Podatnik, który wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku zobowiązany jest do:

 • prowadzenia ewidencji przychodów,
 • comiesięcznego/kwartalnego wpłacania podatku na rachunek urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku do złożenia zeznania na druku PIT-28 w terminie do końca lutego następnego roku. PIT-28 za 2020 r. należy złożyć w terminie do 1 marca 2021 r. (ostatni dzień lutego wypada w dzień wolny).

5. KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa jest obecnie najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej. Ta forma dostępna jest wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarówno indywidualnie jak i w ramach spółki cywilnej osób fizycznych, ale niestety nie dla wszystkich.

Możliwość rozliczania się na karcie jest przede wszystkim związana z rodzajem wykonywanej działalności oraz uwarunkowaniami związanymi między innymi z miejscem jej prowadzenia itp. Ściśle określona grupa podatników, którym przysługuje prawo do rozliczania się za pomocą karty podatkowej, nie musi prowadzić księgowości jak w przypadku innych form opodatkowania.

Wybór opodatkowania w formie karty podatkowej oznacza:

 • brak możliwości zatrudniania pracowników na umowy zlecenia czy dzieło,
 • limity zatrudnienia pracowników na umowę o pracę,
 • brak możliwości korzystania z usług innych firm, poza usługami specjalistycznymi,
 • współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie,
 • brak możliwości skorzystania z ulg i odliczeń od podatku.

Wadą tej formy opodatkowania jest konieczność dokonywania płatności podatku w określonej wysokości bez względu na to, czy w danym okresie zostały osiągnięte jakiekolwiek przychody podatkowe.

Podatnik chcący zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową musi zgłosić ten fakt do dnia 20-tego stycznia roku podatkowego na druku PIT-16.

Wybrana przez podatnika forma opodatkowania i sposób rozliczenia podatku obowiązują przez cały rok podatkowy, którego dotyczyło oświadczenie (nie podlegają one zmianie w trakcie trwania roku podatkowego). Analogicznie, niezłożenie odpowiedniego oświadczenia o zmianie formy opodatkowania skutkuje obowiązywaniem przez cały kolejny rok podatkowy dotychczas stosowanego sposobu opodatkowania.

Przypominamy również, że w przypadku spółek, oświadczenie musi zostać złożone odrębnie, przez każdego ze wspólników.


Strzałka w górę