Estoński CIT – czy warto skorzystać?

Najważniejsze zmiany

1. Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wyboru Estońskiego CIT

Od 1 stycznia 2022r. zEstońskiego CIT oprócz spółek akcyjnych ispółek zograniczoną odpowiedzialnością będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, spółki komandytowo- akcyjne oraz spółki komandytowe.

2. Likwidacja kryterium przychodowego

Zpoczątkiem nowego roku zniknie kryterium przychodowe wEstońskim CIT, awraz znim instytucja domiaru podatkowego w przypadku jego przekroczenia. W 2021 r. z Estońskiego CIT mogli skorzystać podatnicy, których roczne przychody nie przekraczały 100 mln złotych. W przypadku przekroczenia tego progu przy jednoczesnej chęci kontynuacji rozliczeń, w tym modelu opodatkowania - konieczne było poniesienie dodatkowego obciążenia od nadwyżki przychodów ponad 100 mln złotych.

3. Likwidacja obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy, którzy wybrali Estoński CIT nie będą mieli obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele. Brak poniesienia nakładów inwestycyjnych przez podatnika nie będzie również prowadził do utraty prawa do preferencyjnego opodatkowania.

4. Uproszczenia przy "wejściu" i "wyjściu" z Estońskiego CIT

Zgodnie zpostanowieniami Polskiego Ładu, po 1 stycznia 2022r. podatnicy korzystający zryczałtu od dochodów spółek nie będą zobowiązani do zapłaty podatku wynikającego z dokonanej przy przejściu na system estoński korekty przychodów oraz kosztów podatkowych. Warunkiem jest rozliczanie się na zasadach estońskich przynajmniej przez okres 4 lat podatkowych.

5. Pozostałe zmiany

Zmianie uległ również sposób rozliczenia podatku od zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania Estońskim CIT, wprzypadku kiedy podatnik dobrowolnie zrezygnuje ztego modelu opodatkowania lub utraci prawo do kontynuacji rozliczeń podatkowych na tych zasadach. W takiej sytuacji podatek pojawi się dopiero w momencie wypłaty zysku netto wypracowanego w okresie rozliczenia na zasadach estońskich. Będzie on opodatkowany według stawki, która obowiązywała podatnika w okresie korzystania z Estońskiego CIT.

Przedsiębiorca będzie miał również możliwość zapłaty podatku na dotychczasowych zasadach, tzn. jednorazowo przy rezygnacji z ryczałtu lub utraty prawa do opodatkowania Estońskim CIT. Będzie to jednak możliwość, a nie obowiązek. Podatnik samodzielnie podejmie decyzję, jaki model rozliczenia podatku będzie dla niego bardziej atrakcyjny.

Stawka opodatkowania

  • 10% - dla spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
  • 20% - dla pozostałych spółek

Dywidendy

W przypadku wypłaty zysku wspólnikom podatek będzie musiał być zapłacony także przez wspólnika, jednakże będzie podlegać pomniejszeniu o:

  • 90% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
  • 71% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku pozostałych spółek.

Strzałka w górę