Świadczenia niepieniężne wspólników

Konieczność opłacania składek zdrowotnych przez wspólników, którzy do tej pory wypłacali wynagrodzenie ze spółki w związku z umową powołania, zburzyłą całą ‘optymalizację podatkową’.

Ci, którzy w ten sposób wypłacali pieniądze ze spółki, obecnie zostali pozbawieni tej możliwości przepisami POLSKIEGO ŁADU.

9% składki zdrowotnej bez możliwości odliczenia jej sobie od podatku, spowodowało, że realne opodatkowanie dochodów ze spółki – wynosi obecnie 17% + 9% = 25% (do 120 tyś.), 32%+ 9% = 41% powyżej 120 tyś.

Ci, którzy ze strachem czekają na 20 lutego i następne 20-go.... Spodziewają się, i zresztą słusznie, że „tanio nie będzie”; Składki społeczne 1211,28 (z chorobowym) + 9% (od dochodu) może wynieść co m-c zarówno 1500 zł jak i 3000 zł albo i więcej.

CO zrobić aby chociaż trochę zaoszczędzić ?

Opcja 1 – zatrudnić się w swojej spółce na umowę o pracę, nawet na część etatu, i akurat myślę tu nie o 1/28 etatu, a o 1⁄2 . Składki społeczne i zdrowotne będziemy mieli z głowy (to opcja dla tych, którzy mimo wszystko uważają, „że jakieś ubezpieczenie trzeba mieć”);

Zaleta takiego rozwiązania:

 • a) Ubezpieczenie na wypadek konieczności np. pobytu w szpitalu
 • b) Ubezpieczenie także dla członków rodziny - jeżeli zgłosimy ich do ubezpieczeń
 • c) Stała kwota co m-c. Nie wyliczamy co m-c dochodu i nie zastanawiamy się, czy w tym m-cu zapłacę do ZUS 3000 zł składki czy może 5000 zł, a może jednak 1500?

Opcja 2. (która może funkcjonować wraz z opcją 1 ale nie musi) to .... Bardzo popularne, ale chyba nie przez wszystkich właściwie rozumiane świadczenia niepieniężne wspólnika na rzecz spółki.

W formie anegdoty opowiem, że kiedyś na spotkanie trafił do mnie ówczesny klient biura, który przerażony zapowiedziami zmianami związanych z Polskim Ładem postanowił zbadać możliwości optymalizacyjne. Pan Adwokat zweryfikował i przeliczył wszystkie możliwe opcje (skala, liniowy, ryczałt). Wszystkie rozwiązania nie były dobre, a to żona, a to dziecko, a to ulga, (a raczej jej brak) ale... zdrowotne trzeba płacić od dochodu. W końcu doszliśmy do spółek.

Kapitałowe odpadają – bo prawo o adwokaturze nie pozwala, ale pozostały jeszcze opcje spółek osobowych... I tutaj pojawiło się pojęcie świadczeń niepieniężnych.

Nie, nie będę przytaczała tych ‘wątpliwości’, dość powiedzieć, że Pan nie miał absolutnie żadnego rozeznania co to pojęcie oznacza w świetle przepisów KSH. Jeżeli więc czujecie się niepewnie w tym temacie - nie jesteście jedyni. Zatem przybliżmy je wszystkim, którzy tego potrzebują, bo ‘wiedzą, że niewiedzą’.

ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE WYNIKA wprost z KSH art176, a dotyczy możliwości wykonania przez wspólnika określonych w umowie czynności na rzecz Spółki – jednak te czynności nie mogą polegać np. na wpłaceniu do spółki pieniędzy – mają być niepieniężne (nie, nie chodzi tutaj o umowę pożyczki, czy podwyższenie kapitału bo to regulują odrębne przepisy).

Jakie mogą być o tym poniżej, a teraz jeszcze o czynnościach. Wspólnik, poprzez zawarcie odpowiednich zapisów w UMOWIE SPÓŁKI nakłada na siebie obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń (niepieniężnych właśnie).

W tym celu musi:

 • A. zmienić umowę spółki tak, aby znalazły się w niej odpowiednie zapisy o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych oraz zostanie określony ich rodzaj oraz zakres (przypadku Spółek już zarejestrowanych zachodzi konieczność zmiany UMOWY SPÓŁKI PRZEZ NOTARIUSZEM)
 • B. wspólnik, którego te zapisy dotyczą, faktycznie będzie wykonywał odpowiednio zapisane świadczenia na rzecz Spółki – brak pozorności świadczenia
 • C. zakres świadczeń niepieniężnych nie będzie pokrywał się z zakresem ewentualnych prac wynikających z obejmowania przez wspólnika również funkcji w zarządzie Spółki (niezależnie od tego, czy wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie powołania, czy też na podstawie umowy o pracę)
 • D. wynagrodzenie za te świadczenia nie będzie przewyższać cen lub stawek przyjętych na rynku

Co można wykonywać w ramach tych świadczeń ?

Mogą to być zarówno usługi, jak i dostawy towarów, które wykonywane przez wspólnika mają charakter powtarzalny z jednoczesnych określeniem okresu ich powtarzalności, np.: co tydzień, miesięcznie, kwartalnie. Poniżej kilka przykładów usług które można wykonywać na rzecz spółki w ramach wspomnianych świadczeń nieodpłatnych/niepieniężnych:

 • usługi szkoleniowe,
 • usługi doradcze,
 • wystawianie faktur,
 • czynności konsultacyjne,
 • zarządzanie rozliczeniami,
 • wykonywanie tłumaczeń,
 • usługi prawne, księgowe,
 • usługi finansowe

Jak będziemy opodatkowywać te świadczenia ?

Wynagrodzenie wspólnika, który wykonuje powtarzające się świadczenie niepieniężne na rzecz Spółki objęte jest opodatkowaniem dochodów z innych źródeł (art. 10 ust. 9 updof), zatem na koniec roku podatkowego spółka wystawia PIT-11; Wspólnik zatem wykazuje ten przychód na swoim PIT- rocznym, ale nie ma możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania.

 • 1. Obowiązek podatkowy spoczywa wyłącznie na wspólniku.
 • 2. Spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tego rodzaju wynagrodzenia - czyli brak podwójnego opodatkowania.
 • 3. Wyplata świadczenia na rzecz wspólnika stanowi dla spółki koszt podatkowy.

I najważniejsze!

Wypłata wynagrodzenia wspólnikowi z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie stanowi podstawy do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, czy też ubezpieczenie zdrowotne. Przepisy tzw. Polskiego Ładu nie przewidują obowiązku odprowadzania od tego typu wynagrodzeń składki zdrowotnej ani też składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak wynika z powyższego, jest to całkiem dobre rozwiązanie, na ten moment jedyne, aby móc wypłacać sobie pieniądze ze spółki nie opłacając ZUS i 2krotnego podatku lub podatku 19% od dywidendy.


Strzałka w górę